Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

00:00

2016-05-19

Informacja

Informacja
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza do udziału w nadchodzących wydarzeniach, skierowanych przede wszystkim do grup nieformalnych oraz stowarzyszeń i fundacji, które chcą zwiększyć swój potencjał, m.in. poprzez podjęcie działalności ekonomicznej.
czytaj więcej

00:00

2016-05-11

Nabór - Staż 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą
od dnia 01.03.2016 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2 oraz spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby niepełnosprawne3

lub

 • osoby długotrwale bezrobotne4

 

W przypadku osób do 25 roku życia od dnia rejestracji w Urzędzie do dnia rozpoczęcia stażu nie mogą minąć więcej niż 4 miesiące.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

3 Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dokument poświadczający niepełnosprawność musi być dostarczony do PUP Łódź-Wschód).

 

4 Osoba w wieku do 25 roku życia, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.
Osoba w wieku do 25-29 lat, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, wliczając okres rejestracji w urzędzie pracy, jak również czas pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.
Do tego okresu nie wlicza się czasu nauki w systemie szkolnictwa dziennego.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PDF, 182 KB) 2016-02-29 11:26:46 182 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-05-05

Nabór - Dotacje

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

od dnia 09.05.2016 r. do dnia 13.05.2016 r.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2

 

Maksymalna kwota dotacji 23100 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia, warunkiem przystąpienia do projektu jest rejestracja w PUP Łódź-Wschód po dniu 01.02.2016 r.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2016-05-05 07:18:13 384 KB pobierz
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 187 KB) 2016-05-05 07:18:13 187 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:05

2016-05-04

Nabór - Dotacje

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 05.05.2016 r. do dnia 06.05.2016 r.

 

 

przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Maksymalna kwota refundacji: 23 000,00 zł

 

Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy.

 

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2016-05-04 08:58:07 384 KB pobierz
Wniosek o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 156 KB) 2016-05-04 08:58:07 156 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-05-04

Nabór - PFRON Refundacje

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 05.05.2016 r. do dnia 09.05.2016 r.

 

 

przyjmowane będą

 

Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 40 000,00 zł

 

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. (PDF, 178 KB) 2016-05-04 08:17:52 178 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (PDF, 382 KB) 2016-05-04 08:17:52 382 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy. Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (PDF, 175 KB) 2016-05-04 08:17:51 175 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-05-04

Nabór - PFRON Dotacje

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 05.05.2016 r. do dnia 09.05.2016 r.

 

 

przyjmowane będą

 

Wnioski osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 39 000,00 zł

 

 

Pliki do pobrania
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (PDF, 214 KB) 2016-05-04 08:34:34 214 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:32

2016-04-27

Informacja

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 28.04.2016 r. do dnia 29.04.2016 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej

11:00

2016-03-16

Informacja

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że nabory:

 • skierowane do osób bezrobotnych niebędących grupą docelową realizowanych obecnie projektów unijnych oraz
 • obejmujące inne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu.

 

Terminy naborów uzależnione będą od posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Pliki do pobrania

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:47

2016-03-16

Nabór - 50+ i 30+ długotrwale bezrobotni

Nabór - 50+ i 30+ długotrwale bezrobotni
Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 16.03.2016 r. do 06.04.2016 r. Nabór skierowany jest do posiadających ustalony II profil pomocy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby po 30 roku życia długotrwale bezrobotne lub osoby po 50 roku życia.
czytaj więcej

10:08

2016-03-03

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 07.03.2016 r. do dnia 11.03.2016 r.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie