Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Godz-pracy
Aktualności

08:05

2016-05-04

Nabór - Dotacje

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 05.05.2016 r. do dnia 06.05.2016 r.

 

 

przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Maksymalna kwota refundacji: 23 000,00 zł

 

Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy.

 

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2016-05-04 08:58:07 384 KB pobierz
Wniosek o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 156 KB) 2016-05-04 08:58:07 156 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-05-04

Nabór - PFRON Refundacje

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 05.05.2016 r. do dnia 09.05.2016 r.

 

 

przyjmowane będą

 

Wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 40 000,00 zł

 

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. (PDF, 178 KB) 2016-05-04 08:17:52 178 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (PDF, 382 KB) 2016-05-04 08:17:52 382 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy. Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (PDF, 175 KB) 2016-05-04 08:17:51 175 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2016-05-04

Nabór - PFRON Dotacje

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

od dnia 05.05.2016 r. do dnia 09.05.2016 r.

 

 

przyjmowane będą

 

Wnioski osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 39 000,00 zł

 

 

Pliki do pobrania
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (PDF, 214 KB) 2016-05-04 08:34:34 214 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:32

2016-04-27

Informacja

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 28.04.2016 r. do dnia 29.04.2016 r. przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej

11:00

2016-03-16

Informacja

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że nabory:

 • skierowane do osób bezrobotnych niebędących grupą docelową realizowanych obecnie projektów unijnych oraz
 • obejmujące inne formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu.

 

Terminy naborów uzależnione będą od posiadania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Pliki do pobrania

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:47

2016-03-16

Nabór - 50+ i 30+ długotrwale bezrobotni

Nabór - 50+ i 30+ długotrwale bezrobotni
Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 16.03.2016 r. do 06.04.2016 r. Nabór skierowany jest do posiadających ustalony II profil pomocy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby po 30 roku życia długotrwale bezrobotne lub osoby po 50 roku życia.
czytaj więcej

10:08

2016-03-03

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 07.03.2016 r. do dnia 11.03.2016 r.
czytaj więcej

12:00

2016-03-01

Informacja

Informacja
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniu 01.03.2016 roku o godz. 15:00 wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski które wpłynęły do urzędu w dniu 01.03.2016 r. znacznie przekroczyły limit środków przyznanych na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
czytaj więcej

10:30

2016-02-29

Nabór - Staż 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (II)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą
od dnia 01.03.2016 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2 oraz spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby niepełnosprawne3

lub

 • osoby długotrwale bezrobotne4

 

W przypadku osób do 25 roku życia, warunkiem przystąpienia do projektu jest rejestracja w PUP Łódź-Wschód po dniu 01.12.2015 r.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

3 Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dokument poświadczający niepełnosprawność musi być dostarczony do PUP Łódź-Wschód).

 

4 Osoba w wieku do 25 roku życia, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.
Osoba w wieku do 25-29 lat, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, wliczając okres rejestracji w urzędzie pracy, jak również czas pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.
Do tego okresu nie wlicza się czasu nauki w systemie szkolnictwa dziennego.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PDF, 182 KB) 2016-02-29 11:26:46 182 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

09:45

2016-02-29

Nabór - Staż 50+ i osoby niepełnosprawne

Nabór - Staż 50+ i osoby niepełnosprawne
Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 01.03.2016 r. do dnia 16.03.2016 r.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie