Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

09:00

2017-08-11

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż
 

od dnia 16.08.2017 r. do dnia 18.08.2017 r.
 

przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej.

 

Nabór skierowany jest do osób
powyżej 30 roku życia zamieszkujących tereny wiejskie
z ustalonym II profilem pomocy.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy dołączą do wniosku bezwzględną deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

 

Formularz elektroniczny należy wypełniać w programie Acrobat Reader.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej (PDF, 181 KB) 2017-08-11 12:51:20 181 KB pobierz
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej - FORMULARZ ELEKTRONICZNY (PDF, 1,4 MB) 2017-08-11 12:51:20 1,4 MB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2017-08-11

Nabór - Doposażenia

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż
 

od dnia 16.08.2017 r. do dnia 18.08.2017 r.
 

przyjmowane będą wnioski

 

o refundację ze środków Funduszu Pracy
PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla BEZROBOTNEGO skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód.

 

Maksymalna kwota dotacji: 23 000,00 zł

 

Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód. (PDF, 425 KB) 2017-08-10 12:19:45 425 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy. Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (PDF, 88,4 KB) 2017-08-10 12:19:45 88,4 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (PDF, 382 KB) 2017-08-10 12:19:45 382 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. (PDF, 339 KB) 2017-08-10 12:19:45 339 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

16:00

2017-08-10

Nabór - Dotacje

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 21.08.2017 r. do dnia 25.08.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do
osób bezrobotnych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy
z wykształceniem:

 • podstawowym,
 • gimnazjalnym
 • ponadgimnazjalnym2

i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET3.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 175 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód nie dłużej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa (z wyłączeniem osób z wykształceniem pomaturalnym, policealnym i wyższym).

 

3 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie bezrobotnemu ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 211 KB) 2017-08-10 12:43:40 211 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 339 KB) 2017-08-10 12:43:40 339 KB pobierz
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 118 KB) 2017-08-10 12:43:40 118 KB pobierz
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków z FunduszuPracy na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 144 KB) 2017-08-10 12:43:40 144 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

12:00

2017-08-10

Nabór - Dotacje

 

Łódzkie promuje

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 28.08.2017 r. do dnia 01.09.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do osób po 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy,
które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • posiadanie wykształcenia nie wyższego niż ponadgimnazjalne (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
 • wiek powyżej 50 lat,
 • kobiety.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 400 zł.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie bezrobotnemu ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 304 KB) 2017-08-10 13:00:49 304 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 339 KB) 2017-08-10 13:00:49 339 KB pobierz
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 91,5 KB) 2017-08-10 13:00:49 91,5 KB pobierz
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 232 KB) 2017-08-10 13:00:49 232 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

09:35

2017-08-01

Nabór KFS

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż w dniach

21-22.08.2017 r.

przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski należy składać w pokoju 122 w siedzibie urzędu w Łodzi przy ulicy Częstochowskiej 40/52.

Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów określonych przez MRPiPS i jeden priorytet określony przez Radę Rynku Pracy.


 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


 

Priorytety Rady Rynku Pracy:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Pliki do pobrania
Wniosek o dofinansowanie w ramach KFS (PDF, 337 KB) 2017-08-01 09:54:03 337 KB pobierz
Zalacznik nr 1 do wniosku KFS (PDF, 361 KB) 2017-08-01 09:54:03 361 KB pobierz
formularz-informacji-o-pomoc-de-minimis (PDF, 382 KB) 2017-08-01 09:54:03 382 KB pobierz
regulamin-kfs-2017 (PDF, 909 KB) 2017-08-01 09:54:03 909 KB pobierz
zalacznik-nr-1-do-regulaminu-kfs-2017 (PDF, 539 KB) 2017-08-01 09:54:03 539 KB pobierz
barometr-zawodow-2017-powiat-lodzki-wschodni (PDF, 761 KB) 2017-08-01 09:54:03 761 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Przygodzki Zbigniew

Artykuł zredagowany przez: Przygodzki Zbigniew

11:00

2017-07-14

Informacja

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż osoby bezrobotne, które otrzymywały stypendia w roku 2016 ze środków Funduszu Pracy zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku.

 

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

 

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który został złożony za 2016 r.

 

Pliki do pobrania
Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (DOC, 16,5 KB) 2017-07-14 07:49:03 16,5 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

00:00

2017-06-02

Nabór - Staże 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 27.03.2017 r.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia2 posiadających ustalony II profil pomocy z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET3.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód  nie dłużej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 


1 A) stosunek pracy:

 • umowa o pracę na nieprzerwany okres co najmniej 3 pełnych miesięcy,
 • przynajmniej ½ etatu,

   B) umowę cywilnoprawną:

 • umowa zawarta na minimum 3 pełne miesiące,
 • wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na bazie miesięcznej,
 • odprowadzenie składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych zgodnie z krajowym prawodawstwem.

W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2 Do dnia 30 urodzin.

 

3 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (PDF, 203 KB) 2017-03-24 11:53:45 203 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:35

2017-06-01

Nabór - Dotacje 30+ mężczyźni

Nabór - Dotacje 30+ mężczyźni
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 02.06.2017 r. do dnia 06.06.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji: 23 000,00 zł. Nabór skierowany jest do bezrobotnych mężczyzn powyżej 30 roku życia z wykształceniem wyższym posiadających ustalony II profil pomocy.
czytaj więcej

12:48

2017-05-26

Nabór - Dotacje 30+

Nabór - Dotacje 30+
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 29.05.2017 r. do dnia 02.06.2017 r.
czytaj więcej

12:00

2017-05-18

Nabór - Dotacje 30-

Nabór - Dotacje 30-
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 22.05.2017 r. do dnia 26.05.2017 r.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie