Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Godz-pracy
Aktualności

11:51

2015-10-09

Nabór - Dotacje dla osób po 29 roku życia (30+)

 

Łódzkie promuje


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

od dnia 12.10.2015 r. do dnia 16.10.2015 r.

 

Nabór skierowany jest do osób po 29 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • osoby niepełnosprawne2
 • osoby długotrwale bezrobotne3
 • osoby po 50 roku życia
 • kobiety
 • osoby o niskich kwalifikacjach4.

 

W pierwszej kolejności do udziału w projekcie kwalifikowane będą osoby powyżej 50 roku życia.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 100 zł.

 


1 Po dniu 30 urodzin.

 

2 Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dokument poświadczający niepełnosprawność musi być dostarczony do PUP Łódź-Wschód).

 

3 Osoba, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, wliczając okres rejestracji w urzędzie pracy, jak również czas pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Do tego okresu nie wlicza się czasu nauki w systemie szkolnictwa dziennego.

 

4 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalnego włącznie.

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2015-10-09 12:07:14 384 KB pobierz
Wniosek o przyznanie ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 358 KB) 2015-10-09 12:07:14 358 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

13:01

2015-10-05

Nabór - Dotacje dla osób do 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (I)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

wg załączonego wzoru przyjmowane będą

od dnia 06.10.2015 r. do dnia 15.10.2015 r.

 

Nabór skierowany jest do osób młodych w wieku 18 – 29 lat1 posiadających ustalony II profil pomocy i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2, w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych3.

 

 

Maksymalna kwota dotacji 23 100 zł.

 

 

W przypadku osób do 25 roku życia, warunkiem przystąpienia do projektu jest rejestracja
w PUP Łódź-Wschód po dniu 01.07.2015 r.

 


 

1 Do dnia 30 urodzin.

2 Osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

3 Osoba w wieku do 25 roku życia, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.

Osoba w wieku do 25-29 lat, która jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, wliczając okres rejestracji w urzędzie pracy, jak również czas pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Do tego okresu nie wlicza się czasu nauki w systemie szkolnictwa dziennego.

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2015-10-05 13:01:58 384 KB pobierz
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa EFS PO WER (PDF, 201 KB) 2015-10-05 13:01:58 201 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

12:02

2015-10-05

Nabór - Doposażenie

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż

 

od dnia 06.10.2015 r. do dnia 15.10.2015 r.

 

przyjmowane będą wnioski refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Maksymalna kwota refundacji: 21 000,00 zł

 

Na utworzone miejscach pracy kierowane będą osoby bezrobotne spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • do 30 roku życia
 • długotrwale bezrobotni
 • powyżej 50 roku życia
 • korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
 • posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
 • niepełnosprawni

 

 

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 384 KB) 2015-10-05 12:09:54 384 KB pobierz
Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód (PDF, 305 KB) 2015-10-05 12:09:54 305 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2015-10-05 12:09:54 382 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy, informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (PDF, 86,2 KB) 2015-10-05 12:09:54 86,2 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:18

2015-09-09

Nabór - Staże

Nabór - Staże
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 10.09.2015 r. do dnia 18.09.2015 r. przyjmowane będą wnioski o organizację stażu. Nabór dotyczy aktywizacji zawodowej osób: długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych.
czytaj więcej

06:21

2015-09-07

Nabór - Dotacje dla osób po 50 roku życia

Nabór - Dotacje dla osób po 50 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

13:25

2015-08-12

Nabór - Dotacje dla osób po 29 roku życia (30+)

Nabór - Dotacje dla osób po 29 roku życia (30+)
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

12:56

2015-08-12

Nabór - Dotacje dla osób do 30 roku życia

Nabór - Dotacje dla osób do 30 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (I)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

12:43

2015-08-12

Nabór - Doposażenie

Nabór - Doposażenie
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód uprzejmie informuje, iż od dnia 18.08.2015 r. do dnia 21.08.2015 r. przyjmowane będą wnioski refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
czytaj więcej

12:22

2015-08-03

Nabór - Staże dla osób po 29 roku życia (30+)

Nabór - Staże dla osób po 29 roku życia (30+)
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że rozpoczął realizacje projektu pn. „AKTYWIZACJA OSÓB powyżej 29 roku życia POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej

12:18

2015-06-30

Nabór - Dotacje dla osób do 30 roku życia

Nabór - Dotacje dla osób do 30 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (I)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie