Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód

ul. Częstochowska 40/52, 93-121 Łódź
tel: (0-42) 253-15-00
fax: (0-42) 676-29-45

email: sekretariat@puplodz.pl
  lolo@praca.gov.pl

Aktualności

09:51

2017-10-19

Nabór - Doposażenie

 

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż
 

w dniu 20.10.2017 r.
 

przyjmowane będą wnioski

 

o refundację ze środków Funduszu Pracy
PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla BEZROBOTNEGO skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód.

 

Nabór dotyczy zatrudnienia osób bezrobotnych posiadających ustalony II profil pomocy.

 

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski podmiotów, które:

 • bezpośrednio po zakończeniu dotychczas realizowanych umów dotyczących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zatrudniały te osoby przez okres co najmniej 30 dni1

oraz

 • zobowiążą się do dłuższego niż okres trwania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy Łódź-Wschód zatrudnienia osób skierowanych na wyposażone miejsce pracy.

1 warunek nie dotyczy podmiotów, które w okresie ostatnich 2 lat nie korzystały z żadnej z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód (PDF, 425 KB) 2017-10-19 10:13:23 425 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy. Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (PDF, 88,4 KB) 2017-10-19 10:13:23 88,4 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-10-19 10:13:23 382 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 340 KB) 2017-10-19 10:13:23 340 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:00

2017-10-07

Nabór - Dotacje 30-

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, że realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM (III)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą

 

od dnia 18.09.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.

 

Nabór skierowany jest do
osób bezrobotnych do 30 roku życia1 posiadających ustalony II profil pomocy

i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET2.

 

Maksymalna kwota dotacji 23 175 zł.

 

W przypadku osób do 25 roku życia do projektu mogą przystąpić tylko osoby zarejestrowane w PUP Łódź-Wschód nie dłużej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

 


1 Do dnia 30 urodzin.

 

2 Osoba, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • nie pracuje (tj, jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), przy czym weryfikacji podlega udział w tego typu aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie bezrobotnemu ze środków z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (PDF, 215 KB) 2017-09-15 07:50:29 215 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej lub zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (PDF, 339 KB) 2017-09-15 07:50:29 339 KB pobierz
Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 118 KB) 2017-09-15 07:50:29 118 KB pobierz
Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (PDF, 144 KB) 2017-09-15 07:50:29 144 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

08:27

2017-10-06

Szkolenie „ABC Małej Przedsiębiorczości”

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału
w szkoleniu „ABC Małej Przedsiębiorczości”, obejmującego następujące
zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej:

 • wybór formy opodatkowania,
 • elementy prawa pracy,
 • instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym,
 • rachunkowość i dokumentacja w firmie,
 • strategia reklamowo – promocyjna.

Zapisy przyjmowane są w siedzibie Urzędu (pokój 122)
oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Koluszkach.

 

Pliki do pobrania

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:08

2017-10-05

PFRON - Doposażenie

 

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż

 

w dniu 10.10.2017 r.

 

przyjmowane będą

 

wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 

Maksymalna kwota dotacji ze środków PFRON: 25 000,00 zł

 

 

Pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (PDF, 172 KB) 2017-10-06 10:17:29 172 KB pobierz
Zgłoszenie oferty pracy. Informacja o wolnym miejscu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. (PDF, 88,4 KB) 2017-10-06 10:17:29 88,4 KB pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF, 382 KB) 2017-10-06 10:17:29 382 KB pobierz
Regulamin dotyczący warunków i trybu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, lub przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niełnosprawnej (PDF, 157 KB) 2017-10-06 10:17:28 157 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

07:00

2017-10-02

Informacja

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 poz. 864) Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż osoby bezrobotne, które otrzymywały stypendia w roku 2016 ze środków Funduszu Pracy zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku.

 

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty.

 

Możesz skorzystać ze Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

 

Razem z wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który został złożony za 2016 r.

 

Pliki do pobrania
Wzór wniosku do naczelnika urzędu skarbowego (DOC, 16,5 KB) 2017-07-14 07:49:03 16,5 KB pobierz

Artykuł dodany przez: Gajda Paweł

Artykuł zredagowany przez: Gajda Paweł

10:57

2017-09-15

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 15.09.2017 r. do dnia 20.09.2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących tereny wiejskie z ustalonym II profilem pomocy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy dołączą do wniosku bezwzględną deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.
czytaj więcej

00:00

2017-08-12

Nabór - Staże 30-

Nabór - Staże 30-
Wnioski o organizację stażu wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 27.03.2017 r. do dnia 20.09.2017 r. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy podpiszą bezwzględną deklarację zatrudnienia1 po zakończeniu stażu stanowiącą załącznik do wniosku oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów. Nabór skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym i należących jednocześnie do kategorii tzw. młodzieży NEET.
czytaj więcej

10:00

2017-08-11

Nabór - Dotacje

Nabór - Dotacje
Wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wg załączonego wzoru przyjmowane będą od dnia 28.08.2017 r. do dnia 01.09.2017 r. Nabór skierowany jest do osób po 30 roku życia posiadających ustalony II profil pomocy, które spełniają co najmniej jeden z warunków, pozostawanie w rejestrze osób bezrobotnych nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, posiadanie wykształcenia nie wyższego niż ponadgimnazjalne (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa), wiek powyżej 50 lat, kobiety.
czytaj więcej

09:00

2017-08-11

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich

Nabór - Staże dla osób z terenów wiejskich
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 16.08.2017 r. do dnia 25.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej. Nabór skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących tereny wiejskie z ustalonym II profilem pomocy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski organizatorów, którzy dołączą do wniosku bezwzględną deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu na okres minimum 3 miesięcy oraz wywiązywali się z dotychczas zawieranych umów.
czytaj więcej

08:00

2017-08-11

Nabór - Doposażenia

Nabór - Doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód informuje, iż od dnia 16.08.2017 r. do dnia 18.08.2017 r. przyjmowane będą wnioski o refundację ze środków Funduszu Pracy PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla BEZROBOTNEGO skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód.
czytaj więcej
Projektowanie stron: mescaldesign.pl
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie